login (e-mail):

Regulamin Programu Partnerskiego

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki uczestnictwa w Afiliacyjnym Programie Partnerskim dla klientów sklepu internetowego iczytam.pl


2. Partnerski Program Afiliacyjny dla klientów sklepu internetowego iczytam.pl, zwany dalej Afiljacyjnym Programem Partnerskim, to system gratyfikacji klientów.


3. Właścicielem Afiljacyjnego Programu Partnerskiego działającego pod adresem http://afiliacja.iczytam.pl/ poprzez internetowy sklep na stronie www.iczytam.pl jest

Fundacja Festina Lente
ul. Nowoursynowska 160 B lok. 7
02-776 Warszawa
Regon: 140208930
KRS: 0000238715

Strona http://afiliacja.iczytam.pl zwana jest dalej Serwisem.


4. Klienci sklepu internetowego www.iczytam.pl to osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają zdolność prawną, dokonujące zakupów na portalu www.iczytam.pl prowadzonym przez Fundację Festina Lente oraz będącym jej własnością.


§ 2

ZAŁOŻENIA PROGRAMU1. Program ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Właścicielem a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera i poprzez swoje działania zgodne z Regulamine, będą popularyzować stronę internetową www.iczytam.pl (zwaną dalej Portalem) w celu zwiększenia sprzedaży towarów i usług oferowanych przez www.iczytam.pl


2. Poprzez aktywny udział w Programie każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji od sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie.


§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA
W AFILIJACYJNYM PROGRAMIE PARTNERSKIM1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Właścicielowi na adres email: media@festina-lente.org.pl


2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną oraz która zarejestrowała się w Serwisie.


3. Do uczestnictwa w Programie wymagana jest rejestracja w Serwisie.
Uczestnicy Programu zobowiązują się do zamieszczenia reklamy na zarządzanym przez nich adresie internetowym (np. blogu, stronie www) poprzez umieszczenie wygenerowanego w panelu administracyjnym Serwisu kodu HTML.


4. Uczestnicy Programu nie mogą ingerować w wygenerowany kod HTML reklamy. Zabroniona jest jakakolwiek modyfikacja tego kodu.


5. Uczestnicy Programu biorą w nim udział poprzez zamieszczenie reklamy opisanej w §3 pkt.3 Poprzez publikację przygotowanych reklam na stronach internetowych Partnerów użytkownicy – Klienci odwiedzający serwisy Partnerów – dokonują akcji kliknięcia na reklamę, przechodzą do sklepu Portalu www.iczytam.pl. Wraz z przejściem Klienta od serwisu Partnera do sklepu Portalu www.iczytam.pl przekazywana jest informacja o identyfikatorze reklamy Partnera, co umożliwia powiązanie zakupionego przez Klienta towaru z Partnerem i reklamą serwisu Partnera, z którego trafił dany użytkownik.


6. Opłacenie zamówionego w sklepie www.iczytam.pl towaru przez Klienta powoduje automatyczne naliczenie prowizji Partnerowi. Wysokość naliczanej prowizji wynosi 20% od cen netto opłaconych transakcji.


7. Każda osoba przystępująca do Programu oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wysyłanych przez administratora na podany adres email wiadomości o tematyce związanej z przedmiotem Portalu, a także zawierających informacje handlowe o nowych produktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu, a także promujących produkty partnerów Portalu.


8. Każda osoba przystępująca do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora jej danych osobowych podanych podczas rejestrowania się w Serwisie.


9. Każda osoba może w każdej chwili cofnąć udzielenie Serwisowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Serwis, wnoszenia sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania oraz żądania ich poprawiania. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub otrzymywanie wiadomości od Serwisu, nie dalej niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, Serwis usunie wszystkie przetwarzane dane osobowe osoby zgłaszającej, a także usunie jej adres email z listy wysyłkowej wiadomości Serwisu.

§ 4

ROZLICZENIA1. Rozliczenia pomiędzy Właścicielem Programu, a Uczestnikiem są widoczne w menu „Raporty”, zakładka „Kampanie”, w kolumnie „Moja prowizja”.


2. Partnerzy, będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych na ich koncie będzie nie mniejsza niż 80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt).


3. Wypłata na podstawie faktury będzie dokonywana przez Właściciela tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną. Faktura VAT powinna być przesłana na adres email Własciciela: media@festina-lente.org.pl wraz z podstawowymi dokumentami potwierdzającymi istnienie Partnera jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych – wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP). Faktura VAT powinna mieć 30-dniowy termin płatności (sposób płatności: przelew na konto bankowe).


4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Właścicielowi na adres mailowy media@festina-lente.org.pl


5. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych wynikających z naliczonej prowizji, gdy kwota tych środków będzie równa (lub większa) 80 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt złotych). Żądanie to musi być zgłoszone nie później niż do 3 dnia kolejnego miesiąca, a rozliczenie prowizji obejmuje cały poprzedni miesiąc (lub miesiące, jeśli w ciągu wcześniejszych miesięcy Partner nie zrealizował sprzedaży o wartości minimalnej kwalifikującej do wypłaty), licząc wstecz od momentu zgłoszenia żądania. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Właściciela oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Właściciela ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Właściciel dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na następujący adres Właściciela:


Fundacja Festina Lente
ul. Nowoursynowska 160 B lok. 7
02-776 WarszawaZaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych.


6. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie należności, które Właściciel zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.


7. Właściciel zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera, treści wygenerowanego kodu HTML reklamy lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.


8. W przypadku zgłoszenia zakupionego towaru do reklamacji wypłaty prowizji zostaną wstrzymane do czasu jej rozpatrzenia.


9. W przypadku odstąpienia kupującego od zakupu wypłata prowizji nie zostanie naliczona i wypłacona.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Niniejszy Regulamin Afiliacyjnego Programu Partnerskiego Portalu jest dostępny pod adresem elektronicznym http://afiliacja.iczytam.pl/info/regulamin


2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu opublikowania na Serwisie i powiadomienia mailowego o jego zmianach (brak otrzymania powiadomienia mailowego wynikły z braku aktualnych adresów mailowych Partnerów Serwisu nie wpływa na ważność zmian w Regulaminie i na jego termin obowiązywania). W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na zamówienia i wynikające z nich prowizje złożone przed dniem wejścia w życie zmian.


3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia.

W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).